Op Punt

Op punt! (13) (Maandelijkse column van de voorzitter) 17 april 2018.

Beste leden van “De Teerling”,

Allereerst een korte terugblik op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering van 16 maart jl. Met 52 leden een goed bezochte vergadering, waarin de leden hun goedkeuring hebben gegeven aan het door het bestuur gevoerde beleid in het verenigingsjaar 2017 en aan de door de penningmeester gepresenteerde begroting van 2018. Onze aftredend voorzitter Rinie van Hensbergen werd op voorstel van het bestuur unaniem door de leden benoemd tot erelid van onze vereniging. Als nieuwe voorzitter werd ondergetekende gekozen. Onze eveneens aftredende secretaris, Jan Jansen, op dat moment na een ongelukkige val opgenomen in het ziekenhuis in Nijmegen, heeft zich bereid verklaard zijn functie “ad interim” te zullen blijven vervullen, dit bij gebrek aan andere kandidaten. Hierbij doe ik nogmaals een dringende oproep aan de leden om zich aan te melden voor een bestuursfunctie, om zo Jan de gelegenheid te geven om na heel veel jaren als bestuurslid te kunnen stoppen met zijn werkzaamheden als secretaris. Voor nadere informatie over de afgelopen ledenvergadering verwijs ik naar de (concept)notulen, die binnenkort ter inzage liggen bij de secretaris.

Het aantal deelnemers aan de Franse middag op 18 maart was met 24 aan de magere kant. Het traditionele Paaseierentoernooi (25 maart) trok eveneens 24 deelnemers, die vanaf de tweede partij heerlijk buiten in het zonnetje hebben gebould . De maand werd afgesloten met het Kronentoernooi op 28 maart, dit was met 35 spelers goed bezocht. Als uitvloeisel van de in februari gehouden controle op onze “drankvergunningen” hebben diverse barvrijwilligers uit eigen initiatief op internet individueel de “Instructie Verantwoord Alcoholgebruik” (iVA) behaald. Op 6 april was er in onze kantine een iVA trainingsavond, verzorgd door IRISzorg en gesponsord door de gemeente Tiel. Op een informele en onderhoudende wijze werden de 12 aanwezige leden door de spreker bekend gemaakt met de “ins en outs” van alcoholgebruik in het algemeen en in kantines in het bijzonder. Alle deelnemers slaagden voor het certificaat, waarmee inmiddels ca. 30 barvrijwilligers iVA- gecertificeerd zijn. Graag roep ik alle overige barvrijwilligers op om ook zo spoedig mogelijk dit iVA diploma te halen, het is niet moeilijk en kost niets. Hoe meer mensen beschikken over dit certificaat, des te gemakkelijker is het voor de planning van de kantinediensten.

Op 10 april was er een bijeenkomst van de wedstrijdcommissie met de teamleiders van onze vijf NPC teams. De evaluatie van het afgelopen NPC seizoen leerde dat alle teams met plezier hebben gespeeld en graag ook komend seizoen weer deelnemen aan de NPC. Vervolgens is er een voorlopige spelersindeling gemaakt voor de 5 teams voor het seizoen 2018-2019, deze informatie hangt inmiddels op het bord in de kantine.

Zoals iedereen heeft kunnen zien ligt de bouw van onze nieuwe speelhal nog steeds stil. In overleg met de Firma van Doorn is besloten de werkzaamheden pas begin mei weer op te pakken, dan is naar verwachting het grondwaterpeil voldoende gezakt, zodat de noodzakelijk grondverbetering met succes kan worden uitgevoerd.

Tenslotte wil ik graag aandacht vragen voor onze website. Als beheerder van deze site heeft Remmy Kiers de afgelopen weken heel hard gewerkt om de geheel vernieuwde site zo spoedig mogelijk weer in de lucht te krijgen. Dit is inmiddels gerealiseerd en naar mijn mening ziet onze nieuwe website er prachtig uit. Ook al worden er nog steeds aanpassingen doorgevoerd, ik wil toch nu al Remmy en de andere betrokkenen complimenteren voor het bereikte resultaat, chapeaux!

Tot zover mijn eerste column als voorzitter en graag tot ziens op de “Wilde Heuvel”.

Groet Ed.


Op punt! (12) (Maandelijkse column van de vicevoorzitter) 12 maart 2018.

Beste leden van “De Teerling”,

Er is de afgelopen maand veel gebeurd bij onze vereniging. Als eerste wil ik noemen het overlijden van ons gewaardeerd lid Arie de Bruijn (87), partner van Tineke Kerkhoff-vd Meer: Arie was net herstellende van een geslaagde buikoperatie toen een plotseling optredende complicatie hem afgelopen dinsdag 6 maart fataal werd. Arie zal woensdag 14 maart in Tiel gecremeerd worden, wij wensen Tineke en alle overige familie en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Op donderdag 15 februari kwam Firma v Doorn om te beginnen met de bouw van de nieuwe speelhal. Bij aanvang werd door de gemeente een meting van de grondweerstand uitgevoerd: vanwege het (extreem) hoge grondwaterpeil werd een zodanig lage grondweerstand gemeten dat de gemeente direct een advies bouwstop afgekondigde. Hiermee kwamen de net begonnen werkzaamheden gelijk stil te liggen…… Intensief overleg met de gemeente en Firma van Doorn heeft geresulteerd in het plan om, zodra het grondwater voldoende gezakt is, een grondverbetering door te voeren op de bouwlocatie. Vervolgens zal door de gemeente opnieuw de grondweerstand gemeten worden. De verwachting is dat de bouw medio deze maand kan worden hervat.

Na afloop van de NPC thuiswedstrijden op zaterdag 17 februari werd onze kantine bezocht door een controleur van de Drank- en horecawet. Aangezien onze vrijwilligers niet de juiste documenten konden overleggen was de conclusie dat er illegaal alcohol werd geschonken en dat wij daarmee in overtreding waren. De controleur adviseerde ons zo snel mogelijk contact op te nemen met de gemeente Tiel hierover. Bij navraag binnen het bestuur bleek niemand bekend met de gevraagde vergunningen……….. Hierop werd besloten de Franse middag van zondag 18 februari droog te leggen om daarmee mogelijk verdere problemen te voorkomen. Op maandagmorgen 19 februari vond een gesprek plaats met mevr. Voogd op het gemeentehuis. Daarin kwam naar voren dat er al in 2014 nieuwe vergunningen hadden moeten zijn aangevraagd. In een destijds gestuurde brief had de gemeente Tiel het nieuwe horecabeleid uiteengezet. Deze brief heb ik terug gevonden in de archieven. Er is door het bestuur onmiddellijk werk van gemaakt om zo snel mogelijk de benodigde vergunningen in bezit te krijgen.

De Franse middag van 18 februari was met 42 deelnemers opnieuw druk bezocht. Het was weer een gezellige speelmiddag, waarbij vanwege het alcoholverbod niet iedereen dezelfde “beleving” had als anders. Na de prijsuitreiking was de kantine dan ook snel leeg……

Ook het Kronentoernooi van 28 februari kende met 39 spelers een hoge opkomst. Door de wachtbanen en lange partijen werd het een latertje. Door afspraken met de gemeente (gedoogsituatie) was de bar gelukkig ongelimiteerd open.

Naast de al genoemde perikelen rond de nieuwbouw en het alcoholbeleid bleek zondag 4 maart nieuw onheil te brengen: bij binnenkomst van het clubgebouw werd een enorm waterballet aangetroffen: het overdrukventiel van de verwarmingsketel was geactiveerd of defect geraakt, waardoor er een flinke straal water via de kast naar de kantine en de keuken was gelopen. Door de waterstraal was tevens kortsluiting en begin van brand in de verwarmingsketel ontstaan………. Ed Baauw nam direct het initiatief om de situatie op te lossen: hij regelde een monteur van Feenstra en begon, samen met enkele anderen, met het opruimen van de puinhoop. Zonder werkende kachel, warm water en elektriciteit in het clubhuis werd er noodgedwongen buiten gebould, gelukkig was het hier prima weer voor. Pas in de loop van maandag waren alle problemen opgelost en rest alleen de claim bij de verzekering…. Ed en de andere nijvere vrijwilligers, hartelijk bedankt voor het goede werk.

Dan nog enkele positieve berichten; onze subsidiebrief voor de verdere financiering van de Boulodrome is, als ingekomen stuk op de agenda van de gemeenteraad van 21 februari, op verzoek van de CDA-fractie doorgezet naar de raadscommissie “samenleving” voor advies. Na de gemeenteraadsverkiezingen zal deze commissie de brief inhoudelijk gaan behandelen, waarbij wij zullen worden uitgenodigd om een nadere toelichting te geven. Afgelopen maandag 5 maart heb ik alle aanvraagformulieren en overige documenten voor de Drank- en horecavergunning en de Exploitatievergunning voor de kantine persoonlijk aangeboden bij de betreffende gemeente-ambtenaar, we wachten nu op de behandeling hiervan. En afgelopen vrijdag heeft een (helaas klein) aantal vrijwilligers in het kader van de actie NL Doet weer hard gewerkt aan het onderhoud van onze mooie buitenbanen, hartelijk dank weer namens alle leden!

Tenslotte wil ik graag iedereen herinneren aan de volgende Algemene Ledenvergadering op vrijdag 16 maart, aanvang 19.30 in ons clubgebouw. Het bestuur is nog steeds op zoek naar kandidaten voor een bestuursfunctie, aanmelden kan tot aanvang van de vergadering.

Groet Ed