Toespraak Opening Boulodrome

TOESPRAAK OPENING BOULODROME (Fase 1)
22 september 2018
door Ed Roelofs, vz ETJBV “De Teerling”

Beste mensen,

Om te beginnen wil ik graag iedereen van harte welkom heten bij onze jeu de boules vereniging De Teerling. In het bijzonder:
-wethouder Sport van de gemeente Tiel, mevr Kreuk,
-fractieleider van de CDA fractie van de gemeente Tiel, mevr Son-Stolk,
-fractieleider van de VVD fractie hier in Tiel, mevr Duquesnoij-van de Heuvel,
-vertegenwoordigers van het bestuur van de stichting Oud Burger Mannen – en Vrouwenhuis
in Tiel, mevr Sewalt-Wijbrandt en dhr Duquesnoij en de
-vertegenwoordiger van het bondsbestuur en van het District-Midden van de Nationale Jeu de
Boules Bond, dhr Jac Verheul.

Ook een speciaal welkom aan de vertegenwoordigers van bouwfirma van Doorn, dhr Sander van Soest en dhr Edwin van Doorn en aan de diverse sponsoren van onze vereniging.

Welkom aan onze ereleden, Jan van de Heuvel, Wil Raasveld en Rinie van Hensbergen en verder natuurlijk al onze leden en partners en alle overige gasten.

Een aantal jaren geleden, in 2014, heeft het toenmalige bestuur een eerste idee ontwikkeld om te komen tot de bouw van een nieuwe accommodatie voor onze vereniging, een zogenaamd Boulodrome. De eerste gesprekken met de gemeente Tiel vonden in het voorjaar van 2015 plaats. Toen werd al snel duidelijk dat realisatie van het plan geen gemakkelijk traject zou worden. Maar het bestuur en met name voorzitter Rinie van Hensbergen, geloofde helemaal in de realisatie van deze droom, en ging met veel energie aan de slag.

Het eerste obstakel was het verwerven van een extra stuk grond, namelijk een stuk van het aan ons terrein grenzend grasveld van TEC, dat zij niet in actief gebruik hadden. Dat was voor de toenmalige voorzitter van TEC echter niet bespreekbaar. Toen kort daarop Pieter van den Burg voorzitter van TEC werd kwam er toch een overeenkomst tot stand.

Intussen was ook de eerste tekening gemaakt van een prachtig Boulodrome, te bouwen naast het huidige clubgebouw, met de kopse kant naar de straat gericht. Hier ging de gemeente echter niet mee akkoord, dit paste namelijk niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Daarop werd besloten het nieuwe gebouw op de locatie van het huidige clubgebouw, parallel aan de Laan van Westroijen, te gaan bouwen.

Intussen werd er hard gewerkt aan het financieringsplan. De kosten werden initieel geschat op ongeveer 150.000 euro en dat was voor ons als kleine vereniging zelfstandig niet op te brengen. Dus werd er aangeklopt bij de gemeente Tiel voor het verkrijgen van gemeentegarantie, om daarna bij een bank een hypotheek te kunnen afsluiten. Onze aanvraag gemeentegarantie werd echter afgewezen, met als reden dat onze vereniging een dergelijke financiële last niet zou kunnen dragen. Een droom leek in duigen te vallen; immers zonder gemeentegarantie geen hypotheek en zonder hypotheek geen Boulodrome……..

Hoe nu verder? Vanuit de Nederlandse Jeu de Boules Bond was immers flink aangedrongen op de bouw van een betere accommodatie. Tijdens een bestuursoverleg werd het idee geopperd om de Boulodrome niet gelijk in z’n geheel te bouwen, maar de bouw te splitsen in drie delen: eerst een nieuwe speelhal, de zogenaamde fase 1, en vervolgens de renovatie van de kantine als fase 2 en de renovatie van de oude speelhal als fase 3. Op deze wijze leek het mogelijk om zonder onoverkomelijke financiële verplichtingen toch te kunnen beginnen met de nieuwbouw.

Dit plan werd verder uitgewerkt, inclusief de financiële onderbouwing, waarbij de kosten voor fase 1 werden begroot op ca. 85.000 euro.

Helaas werd Rinie in februari 2017 plotseling getroffen door een ernstige ziekte, waardoor hij het voorzitterschap van “De Teerling” niet meer actief kon voortzetten. Het nieuwe bestuur heeft snel de draad weer opgepakt en is verder gegaan met alle benodigde procedures.

Voor de bouw van de Boulodrome was al gekozen voor firma van Doorn uit Ochten.
Deze diende in mei 2017 de aanvraag bouwvergunning bij de gemeente Tiel in, waarna de gemeente ons op 31 augustus 2017 de zogenaamde omgevingsvergunning verleende. Gelukkig werden er in de daarop volgende bezwaarperiode geen bezwaren ingediend en kon er gebouwd gaan worden.

Wat het financiële plaatje betreft, met de verkoop van obligaties onder de leden, een gift van de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis te Tiel, een hypotheek onder gunstige voorwaarden bij het Fonds “Gustaaf Adolf” en een deel eigen reserve, kon de financiering van de nieuwe hal sluitend worden gemaakt.

Tijdens een extra ledenvergadering op 27 oktober vorig jaar kreeg het bestuur goedkeuring van de leden voor de bouw van de Boulodrome fase 1.

Door het aantrekken van de bouwactiviteiten na de crisis was de agenda van Firma van Doorn echter tot eind januari 2018 volgeboekt. Wel werden alvast een aantal bouwelementen besteld om daarmee lange levertijden te ontlopen. Ook ging een team vrijwilligers van onze vereniging, het zogenaamde klusteam o.l.v. onze bouwcoördinator Cor Wiegers, aan de slag om het terrein bouwrijp te maken.

Begin februari bleek er een nieuw probleem te zijn: vanwege het extreem hoge grondwaterpeil werd bij een handsondering een zodanige lage grondweerstand gemeten, dat de gemeente bouwactiviteiten niet verantwoord achtte.

In overleg met de firma van Doorn werd direct een plan voor grondverbetering opgesteld en voorgelegd aan de gemeente. Deze ging in principe akkoord, doch deze grondverbetering kon pas worden uitgevoerd na een aanzienlijke daling van het grondwaterpeil. Opnieuw brak een periode van wachten aan.

Eind mei, om precies te zijn 22 mei, werd een volgende handsondering uitgevoerd en deze zorgde voor definitief groen licht voor de bouw. Firma van Doorn begon vervolgens op 31 mei met de werkzaamheden en dit ging zodanig vlot, dat de daarop volgende week het hoogste punt al werd bereikt. Op 6 juni werd dit op feestelijke wijze gevierd met pannenbier.

De bouw verliep verder voorspoedig en zoals afgesproken werd de hal casco opgeleverd. Al snel kon het klusteam beginnen met de vele werkzaamheden verbonden aan de afbouw van de nieuwe speelhal.
De inrichting, de banen, de verlichting, de verwarming, de ventilatie etc. etc., dit alles is door onze vrijwilligers in eigen beheer gerealiseerd.
Het ziet er allemaal perfect uit, graag een heel hartelijk applaus voor alle leden van onze klusgroep voor deze fantastische prestatie.

We zijn heel erg blij met deze nieuwe speelhal. Met deze prachtige accommodatie, die aan alle huidige eisen van de Nederlandse Jeu de Boules Bond voldoet, hebben we een belangrijke stap gezet naar een bloeiende toekomst voor onze vereniging.

Dan wil ik nu graag de wethouder Sport van de gemeente Tiel, mevrouw Kreuk, en onze lokale held Flipje vragen samen de openingshandeling van onze nieuwe speelhal te verrichten.
Aansluitend zullen we met z’n allen binnen het glas heffen.

Mag ik u allen uitnodigen mij te volgen.

Geplaatst in ETJBV de Teerling | Reacties uitgeschakeld voor Toespraak Opening Boulodrome

Dank julie wel

Beste Petanque spelers,

En weer hebben jullie Rinie laten genieten om
samen met jullie zijn verjaardag te vieren bij “ De Teerling “.
De versiering buiten en in de kantine! TOP!!!!
Een verrassing dat hij zulke leuke cadeau’s heeft gekregen.
Ook het optreden van “Fruitig Geflipt” was een geweldige verrassing!
De stemming kwam er nog meer in, toen Martin in z’n eentje de boel (radio) letterlijk op z’n kop zette!!!!
Geweldig om zo zijn 70e verjaardag te vieren!!
Wij kijken beiden met veel plezier terug op deze leuke avond bij “De Teerling”.
Iedereen hartstikke bedankt!!!!

Rinie & Ada

Geplaatst in ETJBV de Teerling | Reacties uitgeschakeld voor Dank julie wel

Op Punt

Op punt! (17)
(Maandelijkse column van de voorzitter)
18 augustus 2018.

Beste leden van “De Teerling”,

Na een lange periode van heet zomerweer zitten we inmiddels in de tweede helft van augustus, dus tijd voor een nieuwe column.
Op 19 juli heb ik samen met Jan Jansen een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe wethouder Sport van de gemeente Tiel, mevrouw Carla Kreuk. Het was een prettig gesprek, waarin zij “De Teerling” complimenteerde met het plan voor de Boulodrome en de voortvarende wijze waarop wij zelfstandig fase 1 hebben gerealiseerd. Helaas heeft de gemeente momenteel een flink begrotingstekort, waardoor de gevraagde subsidie voor de volgende fase(s) van de Boulodrome op korte termijn niet kan worden toegekend. Ons subsidieverzoek is echter niet afgewezen maar wordt tot nader order aangehouden.
Daarnaast hebben we wethouder Kreuk bereid gevonden de officiële opening van onze nieuwe speelhal op 22 september te verrichten.

Een week later hebben Jan en ik in Arnhem een gesprek gehad bij de provincie Gelderland: de provincie had onze eerdere subsidie-aanvraag in 2016 afgewezen, dit was een tweede poging. Opnieuw een prettig gesprek, doch ook hier (nog) geen concrete zak met geld. Er lopen nog een aantal vervolgacties, dus nog even afwachten.

Op 8 augustus was er opnieuw een bezoek aan de notaris, nu voor het tekenen van de hypotheekakte met het Fonds Gustaaf Adolf. Hiermee is het in de afgelopen ledenvergadering door de leden goedgekeurde financiële plan voor de bouw van de speelhal volledig tot uitvoering gebracht.

De invulling voor zaterdag 22 september begint nu aardig vaste vorm te krijgen.
Overdag hebben we eerst het Flipjetoernooi, een doublet toernooi met 4 voorgelote partijen, inschrijving op “On-Tip” of op het formulier in de kantine.
Na de prijsuitreiking (waarvoor Flipje zelf is uitgenodigd) zal wethouder Kreuk om 16.30 uur de nieuwe speelhal officieel openen, aansluitend is er een kleine receptie. Alle leden ontvangen binnenkort een officiële uitnodiging voor de opening.
Vanaf 18.00 uur wordt het een besloten feest voor alle leden en hun partner, met een BBQ en aansluitend live-muziek. Ik reken op een hoge opkomst, zodat we er met z’n allen een hele gezellige dag van kunnen maken.

Naast dit mooie vooruitzicht wil ik toch ook mijn zorg uitspreken over een bepaalde ontwikkeling binnen onze club. Het lijkt er namelijk op dat steeds minder leden bereid zijn een steentje bij te dragen aan de vereniging. Zo is er nog steeds niemand bereid gevonden om Jan Jansen (inmiddels 84 jaar en gedurende meer dan 25 jaar vele periodes actief als bestuurslid!) op te volgen als secretaris. Ook is er geen enkele aanmelding om de plotseling geheel uit vacatures bestaande activiteitencommissie nieuw leven in te blazen. Eveneens komt het voor dat leden, zonder opgaaf van reden en zonder vervanging te regelen, hun kantinedienst niet draaien. En steeds vaker worden de toiletten niet schoongemaakt, voor niemand prettig.
Daar tegenover staat gelukkig ook een flink aantal leden dat wél een bijdrage levert. Graag wil ik hierbij speciaal de klusgroep o.l.v. Cor Wiegers noemen, die op enthousiaste wijze al heel veel uren hard heeft gewerkt aan de afbouw van onze nieuwe speelhal. En het resultaat mag er zijn, het wordt prachtig, chapeux!
Kortom, graag wil ik een beroep doen op een iéders gemeenschapszin: we zijn een vereniging, die alleen kan bestaan wanneer iedereen daaraan -naar vermogen- een steentje bijdraagt.
Lid zijn is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend , samen moeten we het doen!
Dus, “wie de schoen past, trekke hem aan”.

Wat onze andere komende activiteiten betreft, net als vorig jaar organiseren we ook dit jaar in augustus al onze eerste Franse middag van het “winterseizoen” en wel op zondag de 19e.

Op 7 september wil Rinie graag zijn verjaardag vieren bij “De Teerling”: vanaf 17.30 uur zijn alle leden van harte welkom op de “Wilde Heuvel” voor koffie met gebak en een drankje met een hapje.

Tot zover deze column.

Groet Ed

Geplaatst in ETJBV de Teerling | Reacties uitgeschakeld voor Op Punt

Kantinerooster juli-september 2018

Activiteitenkalender & Dienstenrooster juli – september 2018

Geplaatst in ETJBV de Teerling | Reacties uitgeschakeld voor Kantinerooster juli-september 2018

Privacyverklaring

In het kader van de nieuwe wet AVG is het belangrijk om vast te leggen wat we doen met de persoonsgegevens van onze leden, we hebben hier een “privacy statement” voor opgesteld hierin is de werkwijze opgenomen.

privacyverklaring (2) ETJBV

Geplaatst in ETJBV de Teerling | Reacties uitgeschakeld voor Privacyverklaring